ALGEMENE VOORWAARDEN

IND = Immigratie en Naturalisatiedienst
WWA = World Wide Au Pair B.V.

Begrippen:

Au pair:

Een persoon van buitenlandse nationaliteit in de leeftijd van
18 tot 26 en in het bezit van en bewijs van goedgedrag, die voor een periode van 1 jaar voor culturele uitwisseling naar Nederland komt. Als tegenprestatie voor zakgeld en kost en inwoning, helpt de au pair het gastgezin voor maximaal 30 uur per week met lichthuishoudelijke werkzaamheden en/of kinderopvang. Deze persoon is door WORLD WIDE AU PAIR B.V. of haar agent in land van herkomst gescreend.

Gastgezin:

Een familie bestaande uit minimaal 2 gezinsleden die
voldoende consistente middelen van bestaan heeft conform de daartoe geldende normen bij wet. Het gastgezin geeft de au pair de gelegenheid de Nederlandse taal te leren en de Nederlandse cultuur te ervaren. Het gastgezin biedt de au pair een eigenkamer aan binnenshuis. Het gastgezin stelt samen met de au pair een werkrooster samen van maximaal 30 uur per week. In dit rooster zijn minimaal twee vrije werkdagen opgenomen. Op jaarbasis biedt het gastgezin de au pair 14 vakantiedagen aan met behoud van zakgeld.

Au pair bureau:

Het au pair bureau bemiddelt tussen au pair en gastgezin en is referent van de IND. De IND legt het au pair bureau een administratie, meld en zorgplicht op. Het au pair bureau screent het gastgezin

Met het inschrijven verklaart het gastgezin zich akkoord met de volgende voorwaarden:
1. Door het insturen van het inschrijfformulier, gaat het gastgezin akkoord met de Algemene Voorwaarden van WORLD WIDE AU PAIR B.V. en de tarieven die staan vermeldt op onze website www.aupair-nanny.nl voor het plaatsen van een au pair.

2. Het gastgezin verklaart bij inschrijving alle formulieren naar waarheid te hebben ingevuld en garandeert de echtheid van de aangeleverde documenten. Bij onwaarheden houdt WORLD WIDE AU PAIR B.V. zich het recht voor alle tot dan gemaakte en eventueel hieruit voortvloeiende kosten te verhalen op het gastgezin. De verplichting tot betaling van inschrijvingskosten blijft ten alle tijden bestaan.

3. De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen, wanneer de kosten voor inschrijving zijn voldaan, op het inschrijfformulier de wensdatum voor aankomst van een au pair is aangegeven, zal door WORLD WIDE AU PAIR B.V. met inachtneming van de aangegeven realisatie periode van gemiddeld 6 a 7 weken, als richtlijn doch niet als bindend worden beschouwd.

4. WORLD WIDE AU PAIR B.V. dient de visumaanvraag van de au pair pas in wanneer de kosten voor de aanvraag op de rekening van WORLD WIDE AU PAIR B.V. zijn bijgeschreven. Wanneer de visumaanvraag is verstuurd naar de IND, kunnen de leges voor de visumaanvraag niet meer worden gerestitueerd. Ook wanneer de Nederlandse ambassade in het land van herkomst (of het land waar de au pair haar MVV vergunning aanvraagt) het visum niet aan de au pair zal verstrekken.

5. Het inschrijvingsbedrag wordt in geen enkel geval gerestitueerd. Restitutie van de intake/interviewkosten kunnen alleen worden gerestitueerd indien het interview niet heeft plaats gevonden. WORLD WIDE AU PAIR B.V. brengt programma/bemiddelingskosten in rekening. Deze worden in 4 driemaandelijkse termijnen in rekening gebracht. Bij het vertrek van de au pair vind er geen verrekening plaats van het driemaandelijkse termijnbedrag waarin de au pair is vertrokken.
WORLD WIDE AU PAIR B.V. kan onder bepaalde omstandigheden besluiten om de programma/bemiddelingskosten volledig of deels te restitueren. Indien de au pair niet afreist naar Nederland, worden er geen programma/bemiddelingskosten in rekening gebracht.

6. Indien een gastgezin schade ondervindt als gevolg van het niet correct uitvoeren van werkzaamheden door WORLD WIDE AU PAIR B.V. , kan deze binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade per aangetekende brief een klacht in dienen. Originele bewijsstukken (nota’s e.d.) van de schade dienen hieraan te zijn toegevoegd. Indien akkoord, is de maximale hoogte van het schadebedrag welke door WORLD WIDE AU PAIR B.V. zal worden uitgekeerd, nooit meer dan de hoogte van de som van de tot dan betaalde bemiddelingskosten door het gastgezin aan WORLD WIDE AU PAIR B.V. , mits deze kosten door het gastgezin reeds zijn voldaan.
WORLD WIDE AU PAIR B.V. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen of schade voortvloeiend uit de introductie of het verblijf van de au pair in het gastgezin. Denk hierbij b.v. aan schade aan goederen en personen of het boven verwachting oplopen van (telefoon-) rekeningen e.d.. Eveneens is WORLD WIDE AU PAIR B.V. niet verantwoordelijk voor de duur van de totale bemiddelingsprocedure en het tijdsverloop, de correctheid van informatie en het al dan niet toekennen van de verblijfsvergunning aan de au pair door de IND en/of Ambassade.
7. Zowel gastgezin als au pair, kunnen bij gegronde redenen gezamenlijk en afzonderlijk het besluit nemen eerder gemaakte afspraken inzake de verblijfsperiode van de au pair in het gastgezin niet langer na te leven.
Het gastgezin kan de au pair echter nooit dwingen om de reis naar het land van origine te boeken en/of de au
pair dwingen het huis van het gastgezin te verlaten tijdens het opzegtermijn van twee weken, zonder instemming van WORLD WIDE AU PAIR B.V. .
WORLD WIDE AU PAIR B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele schade welke uit het voortijdige vertrek van de au pair voortvloeit.

8. Wanneer een gastgezin binnen een week voor aankomst van de au pair annuleert, vindt er geen restitutie van reeds gefactureerde kosten plaats. Indien de au pair de reis al heeft geboekt, is het gastgezin verantwoordelijk voor de kosten van annulering of wijziging van het bus-, trein- of vliegticket, mits WORLD WIDE AU PAIR B.V. instaat is om voor dezelfde aankomstdatum een ander gastgezin voor de au pair te vinden.

9. Bij vroegtijdig vertrek van de au pair, zal WORLD WIDE AU PAIR B.V. voor zover van toepassing, het uiterste doen om binnen redelijke termijn een andere au pair in het gastgezin te plaatsen. Gegarandeerd wordt dit echter niet.

10. WORLD WIDE AU PAIR B.V. behoudt ten alle tijden het recht om, met opgave van redenen waartegen geen bezwaar mogelijk is, niet over te gaan tot (her)plaatsing van een (volgende) au pair. De betalingsverplichting van reeds gefactureerde kosten blijft bestaan.

11. De au pair is wettelijk gekoppeld aan WORLD WIDE AU PAIR B.V. . Indien het gastgezin zich niet aan de wettelijke richtlijnen houdt van de IND/overheid. Kan WORLD WIDE AU PAIR B.V. doen besluiten de au pair over te plaatsen in een ander gastgezin. De tot dan gemaakte kosten door het gastgezin kunnen niet verhaald worden op WORLD WIDE AU PAIR B.V. of de au pair. Ook verplicht de IND WORLD WIDE AU PAIR B.V. van het niet houden aan wettelijke richtlijnen door het gastgezin aan de IND te melden

12. Bij ziekte van de au pair zal het gastgezin voor een periode tot maximaal 14 dagen het zakgeld van de au pair volledig doorbetalen

13. Het gastgezin verplicht zich tot het betalen van zakgeld aan de au pair tot en met diens vertrek uit Nederland/gastgezin of met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen.

14. Het gastgezin gaat met het insturen van het inschrijfformulier er tevens mee akkoord dat, mocht er om welke reden ook, een achterstand ontstaan in betaling van vergoedingen t.b.v. de au pair (zakgeld, reiskostenvergoeding e.d.), WORLD WIDE AU PAIR B.V. namens de au pair als rechtsgeldige vertegenwoordiger zal optreden om het openstaande bedrag alsnog te incasseren, aangevuld met
alle kosten die deze incasseringsprocedure met zich meebrengt.

15. Tenzij anders overeengekomen dient het gastgezin de krachtens de overeenkomst gefactureerde bedragen te voldoen binnen de op de factuur vermelde uiterste betaaldatum van maximaal 14 dagen na factuur datum. Bij het niet tijdig betalen van kosten zoals hiervoor vermeld, is het gastgezin in gebreken. WORLD WIDE AU PAIR B.V. is dan gerechtigd zonder tussenkomst van een rechter alle openstaande kosten ineens te vorderen aangevuld met herinneringskosten van maximaal € 25,- en alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten waaronder: advocaat-, deurwaarders- en incassobureaukosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 150,-.

16. Bij vertrek van de au pair uit het gastgezin dient het gastgezin er zorg voor te dragen, dit vroegtijdig te melden aan WORLD WIDE AU PAIR B.V. , zodat WORLD WIDE AU PAIR B.V. de au pair kan afmelden bij de IND. Het gastgezin moet er zelf op toezien dat de au pair zich uitschrijft uit de gemeentelijke basis administratie.

17. WORLD WIDE AU PAIR B.V. heeft een administratieplicht, meldplicht, en zorgplicht. Indien WORLD WIDE AU PAIR B.V. deze verplichtingen schendt, kan de IND aan WORLD WIDE AU PAIR B.V. een boete opleggen v.a. € 3000. Het gastgezin is verlicht het formulier meldplicht te onderteken. Hiermee gaat het gastgezin akkoord om belangrijke wijzigingen tijdens het verblijf van de au pair vroegtijdig aan WORLD WIDE AU PAIR B.V. te melden. Indien het gastgezin hierin verzuimt en WORLD WIDE AU PAIR B.V. hierdoor een boete wordt opgelegd door de IND, zal deze boete worden doorberekend aan het gastgezin.

18. Afspraken met het gastgezin, al dan niet met betrekking tot de kosten, die schriftelijk door WORLD WIDE AU PAIR B.V. en gastgezin zijn bevestigd en die ter vervanging zijn van, of additioneel zijn aan de Algemene Voorwaarden en/of voor een deel of geheel afwijken van deze Algemene Voorwaarden, zijn bindend.
19. Alle informatie in deze voorwaarde is correct, doch met inachtneming van een overgangsperiode van 2 maanden aan wijziging onderhevig.
20. Op deze Algemene Voorwaarden is de Nederlands wet van toepassing. Eerdere versies van dit document komen hierbij te vervallen.